Питання до іспиту дисципліни «Організація та методика аудиту» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 1. Аудиторська діяльність, її сутність.
 2. Об’єкти аудиторської діяльності та її необхідність в ринкових умовах.
 3. Міжнародні стандарти аудиту.
 4. Права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
 5. Порядок сертифікації аудиторів.
 6. Нормативні основи аудиту підприємницької діяльності.
 7. Суб’єкти аудиторської діяльності.
 8. Управління аудиторською діяльністю.
 9. Персонал суб’єктів аудиторської діяльності.
 10. Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів.
 11. Контроль якості роботи аудиторів.
 12. Поняття і види аудиторських послуг.
 13. Консультаційні послуги.
 14. Клієнти аудиторських фірм, процедури їх вибору та погодження.
 15. Необхідність планування аудиторської діяльності.
 16. Договір на проведення аудиту.
 17. Документування аудиторських послуг.
 18. Суть, структура та види аудиторських висновків.
 19. Звіт аудитора керівництву суб’єкта господарювання.
 20. Суть та завдання внутрішнього контролю.
 21. Класифікація внутрішнього контролю
 22. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього контролю.
 23. Суть та завдання внутрішнього аудиту.
 24. Суб’єкти внутрішнього аудиту.
 25. Організація внутрішнього аудиту.
 26. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.
 27. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.
 28. Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки.
 29. Мета й завдання аудиту установчих документів.
 30. Особливості нормативної бази аудиту установчих документів.
 31. Аудит установчих документів.
 32. Мета, завдання, джерела аудиту необоротних активів.
 33. Особливості нормативної бази аудиту необоротних активів.
 34. Об’єкти аудиту необоротних активів. Аудит необоротних активів.
 35. Мета і завдання аудиту виробничих запасів.
 36. Мета і завдання аудиту витрат діяльності і собівартості продукції.
 37. Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів.
 38. Особливості нормативної бази аудиту витрат діяльності і собівартості продукції.
 39. Аудит виробничих запасів.
 40. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції.
 41. Аудит витрат діяльності.
 42. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій.
 43. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою.
 44. Аудит готівково-розрахункових операцій.
 45. Мета і завдання аудиту дебіторської заборгованості.
 46. Особливості нормативної бази дебіторської заборгованості.
 47. Аудит дебіторської заборгованості.
 48. Мета й завдання аудиту доходів і результатів діяльності.
 49. Особливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових результатів.
 50. Аудит доходів і фінансових результатів.
 51. Мета й завдання аудиту капіталу і зобов’язань.
 52. Особливості нормативної бази аудиту капіталу і зобов’язань.
 53. Аудит капіталу і зобов’язань.
 54. Методика проведення загального аудиту.
 55. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.
 56. Перевірка правильності складання фінансової звітності.
 57. Поняття, мета та зміст інформаційного забезпечення аудиту. Організація інформаційного забезпечення аудиту.
 58. Концепція аудита та вдосконалення аудиторського законодавства.
 59. Програмне забезпечення для аудитора. Процес аудиту в умовах автоматизації.
 60. Забезпечення незалежності аудитора.

Fitness journal