Питання до іспиту з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів V, VІ курсів спеціальності 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит»

1.    Загальні вимоги до фінансової звітності згідно П(С)БО 1.
2.    Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. Розкриття П(С)БО 20
3.    Баланс, його призначення, структура активу.
4.    Визначення, оцінка та класифікація активів.
5.    Примітки щодо облікової політики відповідно до П(С)БО 1.
6.    Розкриття статті довгострокові фінансові інвестиції згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»: методи оцінки.
7.    Розкриття статті «Відстрочені податкові активи».
8.    Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів.
9.    Методи нарахування амортизації згідно П(С)БС) 7 «Основні засоби»
10.    Розкриття етапі «Дебіторська заборгованість» згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
11.    Розкриття статті «Поточні фінансові інвестиції» згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»
12.    Розкриття статті «Грошові кошти та їх еквіваленти».
13.    Загально характеристика пасиву балансу.
14.    Визначення, оцінка та класифікація зобов'язань.
15.Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання.
16.    Загальна характеристика звіту про фінансові результати згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».
17.    Визначення та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати.
18.    Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати.
19.    Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду у Звіті про фінансовий результати.
20.    Визначення економічних елементів операційних витрат.
21.    Призначення та структура Звіту про рух грошових коштів.
22.    Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів.
23.    Визначення грошових коштів від операційної діяльності.
24.    Визначеній руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності.
25.    Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності.
26.    Визначення, оцінка і функції власного капіталу.
27.    Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у балансі.
28.    Порядок складання Звіту про власний капітал за П(С)БО 5.
29.    Примітки до фінансової діяльності. Призначення і склад, примітки щодо облікової політики, інші примітки.
30.    Розкриття інформації про методи оцінки запасів згідно П(С)БО «Запаси».
31.    Методика складання Звіту про фінансові результати. Примітки до звіту.
32.    Характеристика П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».
33.    Характеристика П(Характеристика П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
34.    Порядок виправлення помилок в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
35.    Організація облікової політики підприємства (додати наказ про облікову політику підприємства).
36.    Нематеріальні активи: обтік згідно П(С)БО 8.
37.    П(С)БО 15 «Доходи».
39. Витрати: облік згідно П(С)БО 16.                                                           
40.    Рахунки класу 1 «Необоротні активи», взаємозв’язок з Балансом.
41.    Рахунки класу 2 «Запаси», взаємозв’язок з Балансом.
42.    Рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», взаємозв’язок з Балансом.
43.    Рахунки класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань», взаємозв’язок з Балансом.
44.    Рахунки класу 5 «Доходи та результати діяльності», взаємозв’язок з Балансом.
45.    Рахунки класу 6 «Поточні зобов'язання», взаємозв’язок з Балансом.
46.    Рахунки класу 7 «Доходи та результати діяльності»,  взаємозв’язок з формою 2.
47.    Рахунки класу 8 «Витрати за елементами», взаємозв’язок з формою 2.
48.    Рахунки класу 9 «Витрата діяльності», взаємозв’язок з формою 2.
49.    План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, взаємозв’язок з формою 2.
50.    Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р.№996-ХІV.
51.    Методика складання балансу.
52.    Методика складання Звіту про фінансові результати.
53.    Порядок складання Звіту про рух грошових коштів непрямим методом.
54.    Порядок складання звіту «Про власний капітал».
55.    Баланс і примітки до нього (на прикладі підприємства).
56.    Порядок складання звіту про рух грошових коштів.
57.    Призначення і склад приміток до фінансової звітності.
58.    Примітки щодо виправлення помилок, допущених у фінансових звітах минулих років і про події після дати балансу.
59.    Фінансові звіти малого підприємства.
60.    Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття П(С)БО 20.
61.    Порядок складання Додатка до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами.
62.    Порядок складання статистичної звітності про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (ф.№ 50-сг).
63.    Порядок складання звітності по відрахуваннях на соціальні потреби (Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування).
64.    Порядок складання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
65.    Порядок складання звітності до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття і розрахункової відомості Фонду страхування від нещасних випадків.

Fitness journal