Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту»

Модуль 1.

1. Призначення та необхідність Міжнародних стандартів аудиту.

3. Класифікація і структура Міжнародних стандартів аудиту.

4. Статус Міжнародних стандартів аудиту.

5. Мета аудиту фінансових звітів.

6. Етичні вимоги, що стосуються аудиту фінансових звітів.

7. Виконання та обсяґ аудиту фінансових звітів.

8. Аудиторський ризик та суттєвість.

9. Відповідальність за фінансові звіти та висловлення думки про фінансові звіти.

10. Листи-зобов’язання про проведення аудиторської перевірки.

11. Дати визначення наступним термінам: партнер з завдання; огляд контролю якості під час виконання завдання; особа, що виконує контроль якості під час виконання завдання; група з завдання; фірма; перевірка; моніторинг; мережева фірма; партнер; персонал; професійні стандарти; обгрунтована впевненість; спеціалісти; відповідно кваліфікована зовнішня особа.

12. Відповідальність керівництва за якість аудиту.

13. Етичні вимоги.

14. Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань.

15. Призначення груп з завдання.

16. Виконання завдання.

17. Консультації.

18. Розбіжність в думках.

19. Перевірка контролю якості виконання завдання.

20. Моніторинг.

21. Поняття, призначення, характер документації.

22. Форма і зміст робочих документів.

23. Конфеденційність, забезпечення збереженості, утримання робочих документів та право власності на них.

24. Формування остаточного аудиторського файлу.

25. Зміни в аудиторській документації за виняткових обставин після дати аудиторського висновку.

30. Процедури оцінки ризиків.

31. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викоривлень внаслідок шахрайства.

32. Дії аудитора у відповідь на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.

33. Оцінка аудиторських доказів.

34. Пояснення управлінського персоналу.

35. Інформування управлінського персоналу.

36. Інформування регуляторних та правоохоронних органів.

37. Неможливість продовжити виконання завдання.

38. Документування.

39. Відповідальність управлінського персоналу за відповідність діяльності законам та нормативним актам.

40. Перевірка аудитором відповідності законам та нормативним актам.

41. Повідомлення про невідповідність.

42. Відмова від проведення аудиторської перевірки.

43. Відповідні особи.

44. Повідомлення інформації з питань аудиту, що має значення для найвищого управлінського персоналу.

45. Терміни повідомлення інформації.

46. Форма повідомлення інформації.

47. Дії на початку виконання завдання.

48. Планування.

49. Загальні питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної стратегії аудиту.

50. Процедури оцінки ризику.

51. Оцінка та огляд результатів фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

52. Внутрішній контроль.

53. Моніторинг заходів контролю.

54. Оцінка ризиків суттєвого викривлення.

55. Складові та середовище внутрішнього контролю.

56. Умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого викривлення.

57. Суттєвість.

58. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком.

59. Оцінка наслідків викривлень.

60. Загальні дії для розгляду ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів.

61. Тести контролю.

62. Процедури по суті.

63. Адекватність подання та розкриття інформації.

64. Оцінювання достатності та відповідності отриманих аудиторських доказів.

65. Висновок аудитора організації, що надає послуги.

 

Модуль 2.

1. Концепція аудиторських доказів.

2. Достатні та відповідні аудиторські докази.

3. Використання тверджень при отриманні аудиторських доказів.

4. Аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів.

5. Присутність при інвентаризації запасів.

6. Процедури стосовно судових справ та претензій.

7. Оцінка вартості та розкриття інформації щодо довгострокових інвестицій в цінні папери.

8. Інформація за сегментами.

9. Взаємозв’язок процедур зовнішнього підтвердження та оцінки аудитором ризику суттєвого викривлення.

10. Твердження, забезпечені зовнішніми підтвердженнями.

11. Розробка запиту про зовнішнє підтвердження.

12. Використання позитивних та негативних підтверджень.

13. Процес зовнішнього підтвердження.

14. Аудиторські процедури.

15. Аудиторські висновки та їх надання.

16. Характер та цілі аналітичних процедур.

17. Аналітичні процедури як процедури по суті.

18. Дати визначення наступним термінам: аудиторська вибірка; аномальна похибка; ризик, не пов’язаний з вибіркою; елементивибірки; статистичнавибірка; стратифікація; допустима похибка.

19. Аудиторськідокази.

20. Врахуванняризику при одержаннідоказів.

21. Вибір статей для тестування з метою одержанняаудиторськихдоказів.

22. Статистичний та нестатистичнийпідходи до вибірки.

23. Організація вибірки.

24. Характер і причина похибки.

25. Прогнозна оцінка похибок.

26. Оцінка результатів вибірки.

27. Характер облікових оцінок.

28. Оцінювання даних та розгляд припущень.

29. Оцінка результатів аудиторських процедур.

30. Розуміння процесу визначення оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації суб’єктом господарювання, а також відповідних заходів контролю та оцінювання ризику.

31. Використання роботи експерта

32. Розкриття інформації про справедливу вартість.

33. Існування зв’язаних сторін та розкриття інформації про них.

34. Операції із зв’язаними сторонами.

35. Перевірка виявлених операцій зі зв’язаною стороною.

36. Події, що відбуваються після дати аудиторського висновку.

37. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до опублікування фінансових звітів.

38. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.

39. Планування аудиту та виконання процедур оцінки ризиків.

40. Аналіз оцінки управлінського персоналу.

41. Період, не охоплений оцінкою управлінського персоналу.

42. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення подій або обставин.

43. Аудиторські висновки та звітність.

44. Пояснення управлінського персоналу як аудиторський доказ.

45. Документування пояснень управлінського персоналу.

46. Процедури, які виконує головний аудитор.

47. Сумісна праця аудиторів.

48. Обсяг і мета внутрішнього аудиту.

49. Відносини між внутрішнім і зовнішнім аудитором.

50. Розуміння і оцінка внутрішнього аудиту.

51. Визнання часу взаємодії і координація

52. Оцінка роботи внутрішнього аудиту.

53. Визначення необхідності використання роботи експерта.

54. Компетентність та об’єктивність експерта.

55. Обсяг роботи експерта.

56. Оцінка роботи есперта.

57. Мета та загальні принципи завдання з погоджених процедур.

58. Визначення умов завдання.

59. Процедури та докази.

60. Звітність.

61. Мета завдання підготовки інформації.

62. Загальні принципи завдання з підготовки інформації.

63. Визначення умов завдання.

64. Надання звіту щодо завдання з підготовки інформації.

 

Модуль 3.

1. Основні елементи аудиторського висновку.

2. Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої думки, ніж безумовно-позитивна.

3. Аудиторський висновок щодо фінансових звітів.

4. Елементи аудиторського висновку для завдань з аудиту

5. Питання, що не впливають на думку аудитора.

6. Питання, що впливають на думку аудитора.

7. Відповідні числові дані.

8. Порівняльні фінансові звіти.

9. Розгляд та доступ до іншої інформації.

10. Суттєві протиріччя.

11. Суттєві викривлення факту.

 

Fitness journal