Питання до іспиту з дисципліни "Фінансовий облік – І для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Питання до іспиту з дисципліни "Фінансовий облік І
для студентів ІІІ
курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1 .Основні поняття та принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV.

2.Нормативно - правова база фінансового обліку в Україні.

3.Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

4.Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень.

5.Облік касових операцій.

6.Облік коштів на рахунках підприємства у банках.

7.Облік грошових коштів на інших поточних рахунках в банку.

8.Облік розрахунків з короткостроковими векселями одержаними.

9.Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями.

10.Поняття та класифікація фінансових інвестицій.

11. Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій.

12.Облік довгострокових фінансових інвестицій.

13.Облік капітальних інвестицій.

14.Облік розрахунків з дебіторами згідно ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість».

15.Облік розрахунків з покупцями та замовниками, за виданими авансами.

16.Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за претензіями.

17.Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку, розрахунків з різними дебіторами.

18.Документальне оформлення руху  виробничих запасів і відображення його на рахунках бухгалтерського обліку.

19. Оцінка руху запасів.

20.Первинний облік продукції сільськогосподарського виробництва.

21. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

22.Синтетичний та аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва.

23.Облік малоцінних та швидко зношуваних предметів у місцях зберігання і експлуатації.

24.Аналітичний та синтетичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

25. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей порядок проведення та відображення її результатів в бухгалтерському обліку.

26.Визнання та класифікація поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції.

27.Документальне оформлення обліку поточних біологічних активів на підприємстві.

28.Оцінка і порядок оформлення надходження приплоду, приросту живої маси.

29.Порядок проведення інвентаризації поточних біологічних активів, відображення її результатів в бухгалтерському обліку.

30. Облік надходження та вибуття поточних біологічних активів.

31 .Економічний зміст і завдання обліку основних засобів.

32.Класифікащя основних засобів.

33.Порядок визначення первісної вартості основних засобів.

34.0цінка основних засобів.

35. Облік надходження основних засобів.

36.Методи нарахування амортизації основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

37.Облік амортизації (зносу) необоротних активів.

38.Облік вибуття та ремонту основних засобів.

39.Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.

40.Інвентаризація основних засобів.

41.Порядок нарахування амортизації згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств".

42.Синтетичний і аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів.

43.Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів.

44.Облік нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи.

45.Облік надходження довгострокових біологічних активів.

46.Облік вибуття довгострокових біологічних активів.

47.Порядок проведення інвентаризації довгострокових біологічних активів.

48.Визначення основних понять і розкриття інформації про нематеріальні активи згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

49.Визначення, оцінка, переоцінка нематеріальних активів.

50.Документація і облікові регістри для відображення інформації про нематеріальні активи.

51.Облік надходження нематеріальних активів.

52.Інвентаризація нематеріальних активів: порядок проведення та відображення її результатів в бухгалтерському обліку.

53.Облік вибуття нематеріальних активів.

54.Амортизація нематеріальних активів.

55.Переоцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

56.Визначення основних понять і розкриття інформації про основні засоби згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

57.Визначення основних понять і розкриття інформації про нематеріальні активи згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

58.Визначення основних понять і розкриття інформації про запаси згідно П(С)БО 9 "Запаси".

59.Визначення основних понять і розкриття інформації про дебіторську заборгованість згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

60.Визначення основних понять і розкриття інформації про біологічні активи згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи".

61.Економічна політика підприємства у сфері формування витрат.

62.Визнання та класифікація витрат.

63.Групування витрат за економічними елементами.

64.Економічний зміст та первинний облік витрат допоміжних виробництв і діяльності машинно-тракторного парку.

65.Аналітичний і синтетичний облік витрат допоміжних виробництв і діяльності машинно-тракторного парку.

66.Розрахунок фактичної собівартості транспортних робіт машинно-тракторного парку.

67.Облік витрат на організацію виробництва і управління.

68.Облік витрат і виходу продукції рослинництва. Обчислення собівартості продукції.

69.Облік витрат і виходу продукції тваринництва. Обчислення собівартості продукції.

70.Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв. Обчислення собівартості продукції.

 

Fitness journal