Питання до іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік» студентів II курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1.    Загальна характеристика господарського обліку
2.    Рахунки з обліку господарських засобів
3.    Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації
ПІ!.
4.    Вимірники, які використовуються в обліку
5.    Рахунки з обліку господарських процесів. Навести приклади
6.    Сутність бухгалтерського балансу, його зміст і будова згідно з П(С)БО 2 "Баланс"
7.    Види господарського обліку та їх характеристика
8.    Облікові регістри, їх сутність та призначення
9.    Кореспонденція рахунків і бухгалтерська проводка
10.    Загальна характеристика, види та особливості бухгалтерського обліку
11.    Подвійний запис, його сутність і значення
12.    Класифікація облікових регістрів, її ознаки
13.    Предмет і характеристика об'єктів бухгалтерського обліку
14.    Логіко-математичні моделі визначення сальдо на рахунках
15.    Структура балансу та сутність його статей згідно з П(С)БО 2 "Баланс"
16.    Принципи організації бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
17.    Рахунки з обліку джерел господарських засобів. Навести приклади
18.    Сутність форм бухгалтерського обліку, її основні характерні риси
19.    Господарські засоби, їх призначення і класифікація
20.    Порядок відображення подвійного запису
21.    Поняття класифікації рахунків та характеристика її видів Функції бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки
22.    Оборотні та сальдові відомості, їх характеристика
23.    Класифікація рахунків за економічним змістом
24.    Джерела утворення господарських засобів, їх сутність і класифікація
25.    Перевірка правильності записів на рахунках синтетичного і аналітичного обліку
26.    Характеристика меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку
27.    Завдання бухгалтерського обліку і вимоги до нього
28.    Хронологічна та систематична реєстрація господарських операцій в бухгалтерському обліку
29.    Класифікація рахунків за призначенням та структурою
30.    Сутність методу бухгалтерського обліку та його елементів

31.    Поняття об'єктів обліку витрат, об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць
32.    Позабалансові рахунки, їх характеристика. Навести приклади згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
33.    Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
34.    Виправлення помилкових записів в облікових регістрах
35.    Вплив господарських операцій на зміни у балансі
36.    Класифікація документів за порядком складання
37.    Оцінка, її сутність та значення
38.    Принципи побудови журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку
39.    Класифікація документів за призначенням
40.    Сутність калькуляції як елемента методу бухгалтерського обліку
41 .Характеристика таблично-автоматизованої форми бухгалтерського обліку
42.    Класифікація документів за способом охоплення операцій
43.    Методи калькулювання та їх характеристика
44.    План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
45.    Класифікація документів залежно від кількості відображуваних об'єктів
46.    Облік процесу заготівлі і придбання матеріальних активів
47.    Звітність, її суть і класифікація
48.    Класифікація документів за місцем складання
49.    Загальна характеристика витрат виробництва та їх класифікація
50.    Характеристика комп'ютерної форми бухгалтерського обліку
51.    Реквізити бухгалтерських документів, їх види
52.    Облік процесу виробництва, відображення на рахунках його витрат
53.    Організація архіву бухгалтерії
54.    Первинні бухгалтерські документи як носії вихідної економічної інформації, і порядок їх оформлення та опрацювання
55.    Методи розподілу витрат на об'єкти обліку і об'єкти калькуляції
56.    Права та обов'язки головних бухгалтерів
57.    Організація документообігу, його основні етапи та шляхи удосконалення
58.    Калькуляція фактичної собівартості продукції
59.    Сутність та призначення бухгалтерської звітності згідно "П(С)БО"1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
60.    Організація зберігання документів
61.    Відображення в обліку процесу реалізації продукції
62.    Бухгалтерський баланс як одна із форм фінансової звітності згідно з П(С)БО 2 "Баланс"
63.    Сутність та призначення бухгалтерських рахунків
64.    Визначення собівартості реалізованої продукції і виявлення доходів від реалізації згідно П(С)БО 15 "Дохід" та   П(С)БО 16 "Витрати"
65.    Основний зміст, порядок складання і затвердження бухгалтерської звітності
66.    Зміст і будова рахунків, значення дебету і кредиту
67.    Характеристика інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку
68.    Вимоги до складання фінансової звітності згідно "П(С)БО" 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
69.    Взаємозв'язок між рахунками та балансом
70.    Види інвентаризації. Поняття перманентної інвентаризації
71.    Бухгалтерський апарат, його структура, функції та організація праці
72.    Характеристика синтетичних рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх взаємозв'язок
73.    Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації
74.    Поняття централізації і децентралізації бухгалтерського обліку

Fitness journal