Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Організації обліку в СМП»

1.    Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва".
2.    Які підприємства відносяться до малих?
3.    Хто є суб'єктом малого підприємництва?
4.    В чому полягає державна підтримка малого підприємництва?
5.    За якими основними принципами ведеться бухгалтерський облік та складається фінансова звітність СМП?
6.    Хто обирає форми бухгалтерського обліку СМП?
7.    В чому полягає спрощення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СМП?
8.    Яким нормативним документом регламентується порядок ведення книги обліку доходів і витрат СМП?
9.    В чому тотожність та відмінності загальнодіючого плану рахунків та спрощеного («малого») Плану рахунків СМП?
10.    Які особливості обліку необоротних активів СМП за спрощеним Планом рахунків?

11.    В чому полягають основні завдання обліку необоротних активів СМП?
12.    Який порядок оцінки необоротних активів СМП?
13.    Який порядок документування надходження, експлуатації та вибуття необоротних активів?
14.    Коли необхідна переоцінка необоротних активів СМП?
15.    Як нараховується амортизація необоротних активів СМП?

16.    Де відображуються витрати на утримання, вибуття необоротних активів?
17.    Що таке запаси?
18.    Які основні завдання обліку запасів?
19.    Які документи містять інформацію про надходження, зберігання та вибуття запасів?

20.    В чому полягають особливості синтетичного та аналітичного обліку запасів?
21.    Як оцінити запаси при їх вибутті ?

22.    В чому полягають умови визнання витрат, їх класифікація?
23.    В чому полягають тотожності та відмінності обліку витрат за статтями та елементами?
24.    В яких облікових регістрах відображаються витрати СМП?
25.    В чому полягають особливості обліку готової продукції СМП?
26.    Що є складовими частинами капіталу СМП?
27.    В чому полягають основні завдання обліку власного капіталу?
28.    Як організувати синтетичний та аналітичний облік капіталу?
29.    Як треба вести облік ліквідації СМП?
30.    В яких фінансових звітах відображається рух капіталу підприємства?
31.    На які види поділяється дебіторська заборгованість?
32.    Як оцінити дебіторську заборгованість?
33.    Яка дебіторська заборгованість вважається простроченою, сумнівною, безнадійною?
34.    За якими видами заборгованості створюється резерв сумнівних боргів?
35.    Як впливає на фінансовий стан підприємства наявність дебіторської такредиторської заборгованості?
35.    Що таке зобов'язання підприємства?
36.    На які види поділяються довгострокові зобов'язання?
37.    Які документи надає СМП для укладання кредитної угоди?
38.    Як ведеться облік довгострокових позик?
39.    Як відображаються довгострокові зобов'язання у фінансовій звітності СМП?
40.    Які податки сплачує СМП?
41.    Який порядок заповнення Розрахунку сплати єдиного податку СМП?
42.    Як ведеться облік і сплата єдиного податку СМП?
43.    В чому полягає особливість оподаткування СМП?
44.    Які вимоги до бухгалтерського обліку податків і обов'язкових платежів?
45.    Які зобов'язання СМП відносяться до поточних?
46.    В чому полягають основні завдання обліку товарних і нетоварних операцій СМП?
47.    Як ведеться синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками СМП?
48.    Як ведеться облік розрахунків зі страхування?
49.    Які основні завдання обліку розрахунків з оплати праці?
50.    Які утримання з заробітної плати здійснюються без згоди працівника?
51.    В яких регістрах ведеться синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці?
52.    Які основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів?
53.    Як організувати облік доходів від звичайної діяльності?
54.    В чому полягають фінансові результати діяльності СМП?
55.    Чим відрізняються між собою доходи від реалізації продукції, фінансової діяльності та надзвичайної діяльності?
56.    Як ведеться облік використання прибутку, покриття збитків підприємства?
57.    Що таке елементи та статті витрат?
58.    На які складові поділяються витрати діяльності?
59.    Який склад, порядок заповнення, використання для потреб управління фінансового звіту СМП?
60.    Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р. №2063-111.
61.    Визначення малого підприємства, суб'єкта малого підприємництва згідно законодавства України .
62.    В чому полягають основні напрями державної підтримки малого підприємництва.
63.    Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 26.09.2001 р. №1269 .
64.    План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва .
65.    Облік матеріальних витрат (рахунок 80).
67.    Облік витрат на оплату праці (рахунок 81).
68.    Облік відрахувань на соціальні заходи (рахунок 82).
69.    Облік амортизації (рахунок 83).
70.    Облік інших операційних витрат (рахунок 84).
71.    Облік інших затрат (рахунок 85).
72.    Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (дати коротку характеристику чинним П(С)БО).
73.    Податковий облік платників єдиного податку.
74.    Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
75.    Особливості складання фінансової звітності СМП.
76.    Можливі варіанти бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва.
77.    Облікова політика суб'єкта малого підприємництва.
78.    Особливості обліку необоротних активів за спрощеним планом рахунків.
79.    Особливості обліку виробничих запасів за спрощеним планом рахунків.
80.    Особливості обліку виробництва і готової продукції за спрощеним планом рахунків.
81.    Особливості обліку власного капіталу суб'єкта малого підприємництва.
82.    Особливості обліку розрахунків з різними дебіторами за спрощеним планом рахунків.
83.    Облік та узагальнення інформації про довгострокові зобов'язання суб'єкта малого підприємництва.
84.    Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками і платежами суб'єкта малого підприємництва за спрощеним планом рахунків.
85.    Облік та узагальнення інформації про поточні зобов'язання (рахунок 68).
86.    Облік та узагальнення інформації про доходи_(рахунок 70).
87.    Облік витрат операційної діяльності та інших затрат_(рахунки 84,85).
88.    Основні завдання обліку необоротних активів.
89.    Основні завдання обліку запасів.
90.    Документування операцій, пов'язаних з рухом запасів.
91.    Основні завдання обліку витрат, пов'язаних з виробництвом.
92.    Основні завдання обліку власного капіталу. Документування операцій.
93.    Законодавчо-нормативне регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва.
94.    Облікова політика суб'єкта малого підприємництва.
95.    Капітал як об'єкт обліку суб'єкта малого підприємництва.
96.    Елементи фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва.
97.    Алгоритм визначення валового доходу та чистого доходу від реалізації продукції товарів та послуг.

Fitness journal