Питання до іспиту з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1.    Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
2.    Етапи розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
3.    Основні міжнародні принципи бухгалтерського обліку.
4.    Склад, призначення та загальна методика складання фінансової звітності.
5.    Бухгалтерський баланс: будова, зміст та оцінка статей.
6.    Характеристика Звіту про прибутки і збитки.
7.    Характеристика Звіту про зміни у власному капіталі.
8.    Зміст та методика складання Звіту про рух грошових коштів.
9.    Облік та контроль касових операцій і грошей у касі.
10.    Документальне оформлення і облік операцій на банківських рахунках
11.    Особливості обліку грошових коштів у Великобританії.
12.    Визнання дебіторської заборгованості.
13.    Класифікація дебіторської заборгованості.
14.    Оцінка та облік дебіторської заборгованості і списання боргів.
15.    Вимоги до розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у звітності.
16.    Особливості обліку дебіторської заборгованості в США.
17.    Поняття товарно-матеріальних запасів та їх облік.
18.    Відмінності в методах оцінки та списання товарно-матеріальних запасів.
19.    Відображення запасів у фінансовій звітності.
20.    Особливості обліку запасів в США.
21.    Особливості обліку незавершеного виробництва в зарубіжних країнах.
22.    Склад та класифікація необоротних активів.
23.    Оцінка основних засобів.
24.    Методи нарахування амортизації основних засобів.
25.    Облік надходження та вибуття основних засобів.
26.    Особливості відображення в обліку орендних операцій.
27.    Особливості відображення в обліку нематеріальних активів.
28.    Облік інших довгострокових активів.
29.    Особливості обліку нематеріальних активів в США, Франції та Швейцарії.
30.    Особливості обліку гудвілу.
31.    Поняття, класифікація та облік фінансових вкладень.
32.    Поняття консолідованої звітності та випадки здійснення консолідації.
33.    Послідовність збору інформації для складання консолідованої звітності.
34.    Особливості консолідованої звітності Німеччини та Польщі.
35.    Особливості консолідованої звітності Швейцарії. . Поняття та оцінка зобов'язань.
36.    Забезпечені та непередбачені зобов'язання.
37.    Класифікація короткострокових зобов'язань.
38.    Облік заробітної плати.
39.    Облік довгострокової заборгованості.
40.    Рефінансування зобов'язань.
41.    Особливості обліку облігацій до виплати та векселів до сплати.
42.    Особливості обліку лізингових зобов'язань.
43.    Сутність і класифікація власного капіталу.
44.    Сутність корпорацій. Види акцій та їх оцінка
45.    Облік випуску та викупу власних акцій.
46.    Нарахування та облік розрахунків по дивідендах.
47.    Облік розщеплення акцій.
48.    Облік податку на прибуток і розподіл прибутків корпорації.
49.    Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності.
50.    Поняття, завдання та напрями управлінського обліку в зарубіжних країнах.
51.    Нормативна система обліку витрат.
52.    Система обліку витрат в країнах англосаксонської групи.
53.    Американська система «стандарт-кост»
54.    Система «директ-костінг» та її значення у визначенні обмеженої собівартості продукції
55.    Суть і призначення контролінгу
56.    Центри відповідальності як об'єкти бухгалтерського обліку
57.    Визнання й оцінка доходів і витрат
58.    Особливості визначення фінансових результатів та їх відображення в обліку різних країн

Fitness journal