Питання до іспиту дисципліни «Фінансовий облік – ІІ» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

1.    Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками.
2.    Облік витрат за елементами та статтями.
3.    Облік додаткового, неоплаченого та вилученого капіталу.
4.    Облік акцизного податку.
5.    Облік податку на доходи фізичних осіб.
6.    Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.
7.    Облік кредитів банків.
8.    Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів в рослинництві.
9.    Документальне оформлення надходження вантажів, робіт, послуг.
10.    Облік витрат в рослинництві, тваринництві.
11.    Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей .
12.    Бухгалтерський облік розрахунків з використанням векселів.
13.    Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
14.    Методологічні засади формування інформації про доходи підприємства.
15.    Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку.
16.    Визнання та класифікація доходів.
17.    Облік довгострокових кредитів банків.
18.    Облік доходу /виручки/ від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
19.     Облік короткострокових позик.
20.     Вирахування з доходу.
21.    Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати на підприємствах різних форм власності.
22.    Облік наданих знижок.
23.    Законодавчо-нормативне забезпечення обліку розрахунків за виплатами працівникам.
24.    Облік повернення товарів.
25.    Облік фіксованого сільськогосподарського податку.
26.    Законодавчо-нормативне забезпечення обліку витрат сільськогосподарських товаровиробників.
27.    Форми первинного обліку працівників.
28.    Визначення доходу від надання послуг
29.    Колективний договір.
30.    Визнання доходу за операціями з цільового фінансування.
31.    Законодавчо - нормативне забезпечення обліку податку на додану вартість.
32.    Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів в тваринництві.
33.    Облік податку на додану вартість.
34.    Облік фінансових доходів та фінансових результатів.
35.    Форми і види оплати праці.
36.    Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової звітності.
37.    Склад фонду оплати праці.
38.    Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації  про витрати  підприємства.
39.    Первинний облік праці та її оплати.
40.    Собівартість реалізованої  продукції /товарів, робіт, послуг/.
41.    Узагальнення та  групування даних з обліку праці.
42.    Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції /робіт, послуг/.
43.    Облік податку на прибуток підприємства.
44.    Облік витрат за елементами та статтями.
45.    Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.
46.    Облік витрат діяльності.
47.     Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.
48.    Облік формування та змін у статутному капіталі
49.    Облік утримання із заробітної плати.
50.    Облік на позабалансових рахунках.
51.    Нарахування на заробітну плату та утримання із неї єдиного соціального внеску.
52.    Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
53.    Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням.
54.    Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.
55.    Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
56.    Облік фінансових результатів.
57.    Облік неоплаченого та вилученого капіталу.
58.    Облік нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.
59.    Облік податку на доходи фізичних осіб.
60.    Облік пайового та резервного капіталу.

1. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками.

2. Облік витрат за елементами та статтями.

3. Облік додаткового, неоплаченого та вилученого капіталу.

4. Облік акцизного податку.

5. Облік податку на доходи фізичних осіб.

6. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.

7. Облік кредитів банків.

8. Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів в рослинництві.

9. Документальне оформлення надходження вантажів, робіт, послуг.

10.         Облік витрат в рослинництві, тваринництві.

11.         Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей .

12.         Бухгалтерський облік розрахунків з використанням векселів.

13.         Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

14.         Методологічні засади формування інформації про доходи підприємства.

15.         Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку.

16.         Визнання та класифікація доходів.

17.         Облік довгострокових кредитів банків.

18.         Облік доходу /виручки/ від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

19.          Облік короткострокових позик.

20.          Вирахування з доходу.

21.         Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати на підприємствах різних форм власності.

22.         Облік наданих знижок.

23.         Законодавчо-нормативне забезпечення обліку розрахунків за виплатами працівникам.

24.         Облік повернення товарів.

25.         Облік фіксованого сільськогосподарського податку.

26.         Законодавчо-нормативне забезпечення обліку витрат сільськогосподарських товаровиробників.

27.         Форми первинного обліку працівників.

28.         Визначення доходу від надання послуг

29.         Колективний договір.

30.         Визнання доходу за операціями з цільового фінансування.

31.         Законодавчо - нормативне забезпечення обліку податку на додану вартість.

32.         Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів в тваринництві.

33.         Облік податку на додану вартість.

34.         Облік фінансових доходів та фінансових результатів.

35.         Форми і види оплати праці.

36.         Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової звітності.

37.         Склад фонду оплати праці.

38.         Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації  про витрати  підприємства.

39.         Первинний облік праці та її оплати.

40.         Собівартість реалізованої  продукції /товарів, робіт, послуг/.

41.         Узагальнення та  групування даних з обліку праці.

42.         Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції /робіт, послуг/.

43.         Облік податку на прибуток підприємства.

44.         Облік витрат за елементами та статтями.

45.         Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

46.         Облік витрат діяльності.

47.          Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.

48.         Облік формування та змін у статутному капіталі

49.         Облік утримання із заробітної плати.

50.         Облік на позабалансових рахунках.

51.         Нарахування на заробітну плату та утримання із неї єдиного соціального внеску.

52.         Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

53.         Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням.

54.         Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

55.         Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

56.         Облік фінансових результатів.

57.         Облік неоплаченого та вилученого капіталу.

58.         Облік нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.

59.         Облік податку на доходи фізичних осіб.

60.         Облік пайового та резервного капіталу.

Fitness journal