Питання до іспиту з дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації.
 2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету.
 3. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків.
 4. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
 5. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах.
 6. Бухгалтерський баланс бюджетної установи.
 7. Суть та принципи бюджетного фінансування.
 8. Загальні засади обліку необоротних активів.  Поняття оцінки необоротних активів.
 9. Документування операцій з обліку основних засобів  Облікова реєстрація руху основних засобів.
 10. Облік основних засобів та  інших необоротних активів.
 11. Облік надходження необоротних активів.
 12. Облік переоцінки (індексації) необоротних активів.
 13. Облік витрат, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією та модернізацією основних засобів.
 14. Облік вибуття основних засобів.
 15. Облік зносу необоротних активів.
 16. Визнання та класифікація запасів. Визначення вартості запасів.
 17. Документування операцій з обліку запасів. Облікова реєстрація запасів
 18. Синтетичний облік надходження і вибуття запасів.
 19. Облік виробничих запасів та тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 20. Облік матеріалів та продуктів харчування та малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 21. Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва.
 22. Облік грошових коштів у касі.
 23. Облік грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України та  на поточних рахунках в банку.
 24. Облік фонду у необоротних активах.
 25. Облік фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.
 26. Облік результатів виконання кошторису. Облік результатів переоцінок.
 27. Основні вимоги щодо обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.
 28. Основні вимоги щодо обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.
 29. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг.
 30. Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи.
 31. Облік розрахунків з іншими дебіторами.
 32. Облік розрахунків з оренди.
 33. Облік розрахунків за виконані роботи.
 34. Облік кредитних операцій та інших фінансових зобов'язань.
 35. Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами.
 36. Облік внутрішніх розрахунків за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей.
 37. Аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами та іншими кредиторами.
 38. Договірне оформлення господарських відносин. Договірне регулювання трудових відносин.
 39. Форми і системи оплати праці. Структура фонду оплати праці.
 40. Документальне оформлення трудових відносин. Облік особового складу та робочого часу.
 41. Порядок нарахування заробітної плати. Особливості здійснення інших виплат працівникам.
 42. Облік відпусток. Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності.
 43. Індексація заробітної плати. Компенсація заробітної плати.
 44. Облік утримань із заробітної плати.
 45. Особливості обліку розрахунків із стипендіатами.
 46. Облік виплати заробітної плати.
 47. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.
 48. Розрахунки із Пенсійним фондом України.
 49. Розрахунки з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.
 50. Розрахунки із Фондом соціального страхування на випадок безробіття.
 51. Розрахунки з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
 52. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціального страхування.
 53. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет.
 54. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 55. Загальні поняття доходів бюджетних установ. Облік доходів загального фонду.
 56. Облік доходів спеціального фонду.
 57. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт.
 58. Облік касових та фактичних видатків.
 59. Облік видатків загального фонду. Облік видатків за рахунок коштів спеціального фонду.
 60. Облік виробничих витрат. Облікова реєстрація видатків.

Fitness journal