Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Облік за міжнародними стандартами»

1.    Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення, цілі їх розробки.
2.     Організація діяльності ради МСБО.
3.    Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності.
4.     Елементи фінансової звітності та критерії їх визнання у фінансовій звітності
5.    Оцінка елементів фінансової звітності. Концепції капіталу та збереження капіталу.
6.     Загальні вимоги до фінансової звітності.
7.    Елементи Балансу, їх визнання та оцінка.
8.    Події після дати Балансу.
9.     Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки.
10.     Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки.
11.     Прибуток на акцію.
12.     Звіт про зміни у власному капіталі.
13.     Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів.
14.     Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів.
15.     Методика складання Звіту про рух грошових коштів.
16.     Склад та подання Приміток до фінансових звітів.
17.     Виправлення помилок у фінансових звітах.
18.     Зміни в обліковій політиці.
19.     Зміни в облікових оцінках.
20.     Визнання й оцінка основних засобів.
21.     Амортизація основних засобів.
22.     Непоточні активи, утримувані для продажу і припинена діяльність.
23.     Поняття, склад товарно-матеріальних запасів відповідно до МСБО 2 «,Запаси».
24.     Облік руху запасів.
25.     Методи оцінки вибуття запасів.
26.     Особливості обліку інвестиційної нерухомості та розкриття її у фінансовій звітності.
27.     Визначення та визнання забезпечення.
28.    Оцінка та використання забезпечень.
29.     Особливості  застосування правил визнання та оцінки до окремих
забезпечень.
30.     Непередбачені зобов'язання та активи.
31.     Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.
32.     Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (МСБО 26).
33.     Фінансові інструменти та платіж на основі акцій.
34.     Суть та види об’єднання бізнесу.
35.     Визначення та форми державної допомоги.
36.     Відображення державних грантів у фінансових звітах підприємства.
37.     Сутність та результати сільськогосподарської діяльності.
38.     Визнання та оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції.
39.     Подання та розкриття інформації про сільськогосподарську діяльність.
40.     Визначення та класифікація будівельних контрактів.
41.     Об'єднання та сегментування будівельних контрактів.
42.     Дохід від будівельного контракту.
43.     Витрати за будівельним контрактом.
44.     Визнання доходу і витрат.
45.     Розкриття інформації про будівельні контракти.
46.     Визначення оренди та її класифікація.
47.     Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря.
48.     Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендодавця.
49.     Зворотна оренда, або продаж з наступною орендою.
50.     Визначення сегментів та їх види.
51.     Елементи звітності та облікова політика сегмента.
52.        Розкриття сегментної інформації.
53.     Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них.
54.     Облік інвестицій в асоційовані підприємства методом участі в капіталі.
55.     Зміна методу обліку інвестицій.
56.     Розкриття інформації про асоційовані підприємства.
57.     Процедури консолідації фінансових звітів.
58.     Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.
59.     Процедури консолідації фінансових звітів.
60.     Елементи звітності та облікова політика сегмента.

Fitness journal