Публікації

Назва
П.І.Б. авторів
Вид публікації
Видавництво
Рік видання
Обсяг
(друк.арк.)
1 2 3 4 5 6 7

 1

Автоматизація порядку проведення заключних записів по закриттю рахунків в бухгалтерських регістрах

                                                               

М.В. Дубініна, Ю.Ю. Чебан, А.В.Скорозинська

Колективна монографія Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація
ХНТУ. – Херсон:
Книжкове видавництво
ПП Вишемирський В.С.
2014  0,63
Концептуальна основа проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей аграрних підприємств   М.В. Дубініна, М.О. Багріна стаття 
Вісник Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету, м. Днепропетровськ 
 2015  0,38
 Інституціональні зміни в аграрному секторі економіки М. В. Дубініна  тези  ННЦ «ІАЕ», м. Київ   2015 0,35 
 The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine М. В. Дубініна   стаття
Вісник аграрної науки
Причорномор’я,
м. Миколаїв 
 2015  0,63
Поточні зобов’язання: порядок визнання та відображення у балансі  М.В. Дубініна, Т.В. Лозинська    стаття Глобальні та національні проблеми економіки, м. Миколаїв  2015  0,25 
Інституціонально-трансформаційні процеси в сільськогосподарських підприємствах  М. В. Дубініна   стаття  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава  2015 0,37 
 Особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності  М.В. Дубініна, І.С. Норова стаття 
Ефективна економіка,
м Днепропетровськ 
2015   0,3
 Оцінка і контроль залишків незавершеного виробництва у сільському господарстві  М.В. Дубініна, П.Ю. Солдатюк  стаття
Економічний простір,
м Днепропетровськ. 
 2016 0,63 
 Облік зобов’язань перед банком: законодавчо-нормативні аспекти і напрями удосконалення  Ю.Ю. Чебан  стаття  Глобальні та національні проблеми економіки  2015 0,38
10  Соціальні витрати аграрних підприємств: особливості формування, обліку, відображення у фінансовій звітності   Ю.Ю. Чебан стаття Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» 2015 0,75
11  Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект    Ю.Ю. Чебан,  О.І. Лугова,   О.В. Боєва стаття   Молодий вчений. Серія «Економічні науки»  2015 0,38 
12   Особливості формування облікової політики у сільськогосподарських підприємствах  Ю.Ю. Чебан, О.П. Пташник стаття   Глобальні та національні проблеми економіки  2015  0,63
13   Учет расходов социальной деятельности аграрных предприятий: теоретический аспект  Ю.Ю. Чебан, С.В. Сырцева стаття   JournalLAssociation 1901 «SEPIKE»  2015  0,38
14  Облік інших операційних витрат: теоретичні та практичні аспекти   Ю.Ю. Чебан стаття   Економіка і фінанси  2016  0,31
15   Соціальна діяльність аграрних підприємств як об’єкт соціального обліку Ю.Ю. Чебан,  С.О. Горбач   стаття

 Науковий журнал «SCIENT IFICLETTERS OF ACADEMIC  SOCIETY OF MICHALBALU DANSKY»

 2016 0,63
16  Напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами   Ю.Ю. Чебан, О.П. Пташник тези  м. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка»  2015  0,19
17  Формування соціально-трудових відносин для забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств  Ю.Ю. Чебан, С.В. Сирцева, С.О. Горбач  тези  м. Одеса  2015 0,31
18   Інституціональне середовище інфраструктури інноваційного розвитку аграрного сектора  М.В. Дубініна, С.В. Сирцева, Ю.Ю. Чебан тези   Клайпеда (Литва)  2016 0,25 
19   Індикативне планування як механізм регулювання інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку економіки  С.В. Сирцева, Ю.Ю. Чебан тези   Kosice, SlovakRepublik  2016 0,13 
20   Напрями удосконалення організації управлінського обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах  С.В. Сирцева, О.І. Лугова,  Ю.Ю. Чебан  тези м. Віниця   2016 0,25 
21   Особенности начисления заработной платы подотчетным лицам  Ю.Ю. Чебан  тези  Єреван (Вірменія)  2016  0,25
22   Формування інноваційної інфраструктури як основа активізації інноваційного розвитку підприємств України  М.В. Дубініна, С.В. Сирцева, Ю.Ю. Чебан тези   Кишинів (Молдова)  2016  0,19
23   Организация и учет расчетов с подотчетными лицами: теоретические аспекты  Ю.Ю. Чебан тези   Мінск (Білорусія)  2016  0,25
24  Стан і особливості соціального обліку   Ю.Ю. Чебан тези    м. Миколаїв   2016   0,13
25   Колективний договір: юридичні аспекти  Ю. Ю. Чебан тези   м. Миколаїв  2016 0,13 
26   Інформаційно-освітнє середовище підготовки фахівців з обліку Ю.Ю. Чебан,   Т.С. Пісоченко, С.В. Горбач  тези   м. Київ  2016 0,13 
27  Особливості соціального обліку аграрних підприємств   Ю.Ю. Чебан,  Г.Д. Таранова тези   м. Миколаїв  2016  0,13
28  Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів  Н. В. Потриваєва   стаття  Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв  2015 0,5 
29  Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві

Н.В. Потриваєва,

М.І. Жорняк
стаття Інноваційна економіка. – Тернопіль. 2015 0,5
30  Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів Н. В. Потриваєва стаття
Вісник ХНАУ. Серія
«Економічні науки» – Харків
2015 0,5
31  Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства Н. В. Потриваєва стаття Ефективна економіка.  – Дніпропетровськ 2015 ел. видання
32  Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції Н.В. Потриваєва, Д.О. Кіц стаття 
 Вісник ХНАУ. Серія
«Економічні науки» – Харків
 2015 0,5 
33   Організаційно-методичні засади формування облікової політики за міжнародними та національними стандартами  Потриваєва Н.В., Я.В. Машевська  стаття  Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв  2016 ел. видання 
34   Транспарентність як забезпечення повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності  Н.В. Потриваєва, Т.О. Кореновська стаття   Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв  2016  ел. видання
35  Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності   Н.В. Потриваєва, Т.О. Кореновська  стаття   Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв  2016  0,6
36   Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами С. В. Сирцева  стаття  Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ  2015  0,63
37   Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект

Сирцева С.В., Асмолова Т.В. 

стаття   Економічні науки : збірник наукових праць. Серія: Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет  2015 0,43 
38   Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект

Сирцева С.В., Криклива А. С., Співаченко Р.О. 

стаття   Глобальні та національні проблеми економіки 2015  0,6 
39   Облік фінансових інструментів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: порівняльний аспект С. В. Сирцева  стаття  ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ  2015   0,31
40   Інформаційно-консультаційне обслуговування як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки  С. В. Сирцева  стаття  Молодий вчений  2015  0,25 
41   Сучасні питання обліку кредиторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах України Сирцева С. В.,  Асмолова Т. В.   тези  м. Київ   2015 0,125 
42   Групування засобів праці в бухгалтерському обліку

Сирцева С. В.,  Мгламян В. А.

 тези м. Київ  2015  0,125 
 43 Бенчмаркінг як інструмент удосконалення системи бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Сирцева С. В., Пісоченко Т. С.

тези м. Київ 2015 0,19
44  Облік грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах С. В. Сирцева тези  М. Миколаїв 2015 0,125
45 

Государственная поддержка венчурного финансирования инновационной деятельности в

аграрном секторе экономики Украины
С. В. Сырцева стаття International Scientific Journal 2016 0,3
 46 Вітчизняна система ведення бухгалтерського обліку та відповідність МСФЗ  Т. С. Пісоченко  тези   м. Миколаїв  2015 0,125 
47 Стан зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області Т. С. Пісоченко тези м. Миколаїв 2015 0,125
48 Інвентаризація як одна із складових внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств М. В. Дубініна,    І. В. Ксьонжик,  Т. С. Пісоченко  тези м. Тернопіль 2016 0,125
49 Перспективи виробництва продукції з доданою вартістю Т. С. Пісоченко тези м. Миколоїв 2016 0,125
50 Сертифікація експортоорієнтованої продукції підприємств агропродовольчого підкомплексу Т. С. Пісоченко тези м. Миколаїв 2016 0,125
51 Облік і оподаткування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел домогосподарствами  І. В. Ксьонжик,  О. І. Лугова,      Т. С. Пісоченко тези Клайпеда (Литва) 2016 0,25
52 Аналіз кошторису бюджетних установ І. В. Ксьонжик,   Т. С. Пісоченко тези м. Віниця 2016 0,125
 53  Ризики інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств та напрями їх мінімізації А. Г. Костирко  стаття  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. - м. Одеса
 2015  0,25
54   Сучасний стан та проблемні аспекти оплати праці у вітчизняному аграрному секторі

Костирко А. Г.,

Межений С. О.
стаття   Глобальні та національні проблеми економіки. - м. Миколаїв 2015   0,25
55   Сучасний стан і пріоритетні напрями раціонального використання основних засобів сільськогосподарських підприємств

Костирко А.Г.,

Мгламян В. А.
стаття  Глобальні та національні проблеми економіки. - м. Миколаїв
 2015 0,19 
56   Аграрна логістика як фактор нарощування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств А. Г. Костирко   тези  Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». - м. Київ  2015  0,13
57   Фінансовий потенціал як критерій інвестиційної привабливості А. Г. Костирко  тези  м. Миколаїв   2015 0,19 
58  Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів Бобровська Н.В., Костирко А.Г.  стаття

Національний університет біоресурсів і природокористування. -

м. Київ 
2016   0,63
59  Інфраструктурне забезпечення у підвищенні інвестиційної привабливості регіону 

Вишневська О.М.,

Бобровська Н.В., Костирко А.Г 
 тези

Економіка і менеджмент : сучасні трансформації в епоху глобалізації

(м. Клайпеда, Литва) 
2016   0,25
60   Формування стратегії розвитку держави під впливом глобалізаційних процесів   Костирко А.Г.,
Бобровська Н.В.
 тези

Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення підприємством

(м. Вінниця) 
2016   0,19
61   Організаційний механізм формування фінансового потенціалу підприємств
 А. Г. Костирко  тези

Миколаївський національний аграрний університет

(м. Миколаїв) 
2016   0,19
62 Механізм формування фінансової стратегії підприємства у забезпеченні його фінансової безпеки А. Г. Костирко тези

Миколаївський національний аграрний університет

(м. Миколаїв)
2016 0,19
 63 Природно-ресурсна основа розвитку аграрного сектора: теоретичні і практичні аспекти

Вишневська О.М.,

Бобровська Н.В.
монографія

 Миколаїв : ФОП Швець В.Д.

2015 11,25
 64 Аналіз ринкових можливостей Жовтневого району   Бобровська Н.В.,Мельник В.В., Ноздріна Ю.В. стаття

Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне видання]. – Випуск 7, Миколаїв 

 2015  0,2
 65 Інфраструктурне забезпечення ринку сільськогосподарської продукції  Бобровська Н.В.,Мельник В.В., Фалько Р.В.   стаття

 Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне видання]. – Випуск 8, Миколаїв

 2015  0,2
 66  Теоретичні аспекти еколого-орієнтованого підходу у використанні земельних ресурсів Бобровська Н.В., Заволока О.О.  стаття

 Науковий вісник Херсонського державного університету, Випуск 15 (Частина 1). – Херсон

 2015 0,2
 67  Апроксимація міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища

Вишневська О.М.,

Бобровська Н.В. 
 стаття

Вісник аграрної науки Причорномор'я, Випуск 4. – Миколаїв 

 2015  0,4
 68 Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Жовтневого району Миколаївської області   Бобровська Н.В., Грицевська О.А., Сухорукова В.В.  стаття
ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ  ЖУРНАЛ 
"ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР" - №4 (20) 
 2015  0,2
 69 Теоретичні аспекти і особливості природно-ресурсної основи розвитку аграрного сектора   Бобровська Н.В. стаття

Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т. 265. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили 

 2015 0,3
 70 Еколого-орієнтований підхід у формуванні і використанні природно-ресурсної основи аграрного сектора економіки   Бобровська Н.В.

стаття

 

Молодий вчений № 3 (30) 

 2016 0,3
 71  Формування стратегії розвитку держави під впливом глобалізацій них процесів Бобровська Н.В., Костирко А.Г. тези

«Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»; м. Вінниця 

2016  0,2
 72  Екологічні проблеми глобального середовища Бобровська Н.В.   тези

круглий стіл присвячений святкуванню «Міжнародний день Землі» 

2016 0,2
73  Інституціональні особливості формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств  С. О. Горбач стаття  Молодий вчений  2015  0,3 
74   Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти С. О. Горбач  стаття 
Вісник аграрної Причорномор’я,
м. Миколаїв 
 2015  0,3
75   Directions of transformation of the personnel maintenance of  agrarian sector of economy. Чебан Ю.Ю., Горбач С.О.  стаття  Scientific Letters of Academic Societyof Michal Baludansky  2016  0,3 
76   Соціальна діяльність аграрних підприємств як об’єкт соціального обліку  Чебан Ю.Ю., Горбач С.О. стаття   Scientific Letters of Academic Societyof Michal Baludansky 2016  0,3 
77   Особливості аудиту людських ресурсів та його роль в сучасних  умовах С. О. Горбач  тези  м. Вінниця, ВНАУ   2016  0,125
78  Оплата праці у системі бухгалтерського обліку підприємств С. О. Горбач тези м. Тернопіль, ТНЕУ 2016 0,125
79  Економічні  аспекти розвитку трудових ресурсів аграрного сектору С. О. Горбач,      Т. О. Мороз тези Kosice,Slovak Republik 2016 0,125
80  Інтеграція соціально незахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб увиробничу діяльність на селі

Горбач С.О.,

Боднар О.А., Галкін В.В.
тези Klaipeda, Lithuania. КU 2016 0,183
81  Влияние кадрового аудита на процессы управления трудовыми ресурсами предприятия

Дубініна М.В., Горбач С.О.

тези Ереван, Армения. ОМУ ЕГУ 2016 0,25

 

 

 

Fitness journal