Законодавчо-нормативна база

Бухгалтерський облік

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
 
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
 
Порядок подання фінансової звітності
 
 

Фінансовий облік І

 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
 
Постанова НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку»
 
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні  в національній валюті
 
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
 
Указ президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»
 
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон
 
Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
 
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
 
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей
 
Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах
 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
 
Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах
 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів
 
Наказ МАПУ «Про затвердження спеціалізованих  форм первинних документів з обліку  основних засобів і інших необоротних  активів сільськогосподарських підприємств та  Методичних рекомендацій щодо їх застосування»
 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів
 
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
 
Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств
 

 Фінансовий облік ІІ

 Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей
 
Кодекс законів про працю України
 
Закон України «Про оплату праці»
 
Закон України «Про відпустки»
 
Інструкції зі статистики заробітної плати
 
Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
 
Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»
 
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску  на загальнообов'язкове державне  соціальне страхування»
 
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 
Податковий кодекс України
 
Порядок заповнення податкової накладної
 
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних
 
Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість
 
Наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку»
 

Облік і звітність в оподаткуванні

 Податковий кодекс України
 
Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість
 
Порядок заповнення податкової накладної
 
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих  податкових накладних
 
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
 
Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках
 
Наказ МФУ «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»
 
Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»
 

 Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародністандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупніх послуг (видання 2010 року)  Частина І
 
Міжнародністандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та сукупніх послуг (видання 2010 року)  Частина ІI
 

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

 
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
 7 «Основні засоби»
 8 «Нематеріальні активи»
 9 «Запаси»
 10 «Дебіторська заборгованість»
 11 «Зобов'язання»
 12 Фінансові інвестиції
 13 «Фінансові інструменти»
 14 «Оренда»
 15 «Дохід»
 16 «Витрати»
 17 «Податок на прибуток»
 18 «Будівельні контракти»
 19 «Об'єднання підприємств»
 20 «Консолідована фінансова звітність»
 21 «Вплив змін валютних курсів»
 22 «Вплив інфляції»
 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
 24 «Прибуток на акцію»
 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»
 26 «Виплати працівникам»
 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
 28 «Зменшення корисності активів»
 29 «Фінансова звітність за сегментами»
 30 «Біологічні активи»
 31 «Фінансові витрати»
 32 «Інвестиційна нерухомість»
 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»
 34 «Платіж на основі акцій»

 

Fitness journal